เกี่ยวกับมิตรผล

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม

กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องมายาวนานกว่าครึ่ง ศตวรรษ กลุ่มมิตรผล ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ให้ผู้บริโภคมั่นใจใน คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ทำให้มิตรผลเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าน้ำตาล มิตรผลได้พัฒนาน้ำตาลคุณภาพสูง หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนอง ทุกความ ต้องการของลูกค้า และการใช้น้ำตาลทั้งในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และผู้บริโภค เราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพตาม มาตรฐานอาหารระดับสากล ภายใต้แนวคิด “น้ำตาลมิตรผล ทุกเกล็ดคือคุณภาพ”

การพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและชุมชนที่เข้มแข็งเสมอมา ควบคู่ไปกับการยึดมั่นตามแนว ทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่าและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้ทรัพยากร เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่ทำให้เรา เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มิติด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มมิตรผลมีการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้การ ใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้า หมายที่วางไว้

มิติด้านสังคม

กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มมิตรผลมีการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้การ ใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้า หมายที่วางไว้

รู้จักน้ำตาลมิตรผล

“มิตรผล” ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของทุกเกล็ดน้ำตาล โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้ชาวไร่ ลดการใช้สารเคมี ป้องกันโรคและแมลงด้วยวิธีทางธรรมชาติ และเน้นการตัดอ้อยสด เพื่อคงคุณภาพและคุณค่า ของน้ำตาลในอ้อย จนถึงกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

น้ำตาลทรายขาวมิตรผล

กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล

น้ำตาลทรายขาวมิตรผล

กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล

น้ำตาลทรายขาวมิตรผล

กลุ่มมิตรผลตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล